Introducció de prorrogues

Al moment d’introduir pròrrogues a l’RPC, s’han de tenir en compte les següents consideracions:

No s’ha de realitzar la liquidació de forma prèvia a la introducció de la/es pròrroga/es, s’han d’anar informant les pròrrogues que tingui el contracte i un cop acabada la darrera pròrroga s’ha d’informar la liquidació global del contracte i les seves prorrogues.

En cas d’introduir varies pròrrogues, aquestes s’ha d’introduir en ordre correlatiu (de la més antiga a la més nova), i la data d’inici ha de ser superior de la data de fi de la pròrroga anterior.

En el cas d’informar pròrrogues de contractes que superin els llindars establers per sindicatura de comptes (apartat 12 de les preguntes freqüents) també caldrà adjuntar els documents en pdf signat electrònicament de la pròrroga per poder fer la tramesa de la mateixa.

Modificacions de lot/pròrroga

En el cas d’una modificació de lot/pròrroga, és important destacar que aquesta, ha de ser prèvia a l’extinció, un cop extingit el lot no es podrà informar cap modificació.

En el cas d’informar modificacions de contractes que superin els llindars establers per sindicatura de comptes (apartat 12 de les preguntes freqüents) també caldrà adjuntar els documents en pdf signat electrònicament de la modificació per poder fer la tramesa de la mateixa.