Sempre que un contracte (qualsevol dels seus lots) comenci i acabi en anys diferents (encara que la duració total sigui inferior a un any), el contracte és considerat com a plurianual. En el cas dels contractes plurianuals es obligatori informar en les dades del lot el camp “Data d’acord de govern/Òrgan competent”.

Si el contracte s’inicia i finalitza en anys diferents i no es marca com a plurianual, es mostra un missatge avisant d’aquest fet. Si el contracte està marcat com a plurianual, tots els seus lots ho han de ser-hi.

Un cop gravat correctament el contracte plurianual a la part inferior de la pantalla apareixerà un botó per afegir les anualitats.

Un cop dintre de la pantalla per informar les anualitats s’ha de posar l’any de la anualitat, l’import licitat i adjudicat de l’anualitat.

S’han d’informar tantes anualitats com anys abasta el contracte (encara que duri menys d’un any si comença al 2015 i acaba al 2016 s’ha d’informar una anualitat per al 2015 i una per al 2016). El programa permet que per anualitat l’import adjudicat sigui superior al licitat sempre que es compleixi que l’import adjudicat de la suma de les anualitats no sigui superior a l’import licitat de la suma de les mateixes. El sistema verifica també que la suma d’imports licitats i adjudicats de les anualitats no sigui superior al import licitat i adjudicat del lot.

Pot donar-se el cas de que el programa doni un missatge de que l’import de la suma de imports adjudicats de les anualitats sigui inferior al total de l’import adjudicat del lot, tot i que la suma d’aquests imports sigui igual, es un error que es dona per el càlcul intern dels decimals en alguna ocasió, però es només un avís que permet gravar i trametre el contracte, per tant s’ha d’ignorar.