El Registre Públic de Contractes estableix un circuit per la introducció i validació de la informació relativa als contractes, que passa pels següents estats:

  •  Organisme Contractant: la informació ha estat introduïda per l’organisme contractant però no s’ha tramés a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva comprovació.
  • Junta Consultiva: la informació s’ha tramès a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per tal que sigui revisada i, en el seu cas, validada o retornada.
  • Contracte validat: la informació s’incorpora al Registre Públic de Contractes. Fins a aquest moment les dades no han estat trameses. Ja no es pot canviar cap dada del contracte, a no ser que es faci una petició motivada per part de l’òrgan competent en matèria de contractació de l’organisme, dirigida al President/a de la Junta Consultiva de Contractació
    Administrativa.
  • Contracte retornat: la informació tramesa des d’un Organisme Contractant te dades que, a priori, semblen errònies i es retorna al propi Organisme per tal que es facin les correccions oportunes, si fos el cas.