L’opció de tramesa permetrà als responsables dels organismes contractants enviar les dades introduïdes cap a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per la seva posterior validació o, en el seu cas, el retorn cap a l’organisme contractant per a que, en el seu cas, l’esmeni o el validi si les dades fossin correctes. Fins que no es realitza aquesta acció els contractes no queden enviat tot i que la informació hagi estat introduïda a l’aplicació. 

Veure l’apartat Fases de la tramesa de contractes al RPC.

El mecanisme de tramesa requereix que l’usuari informi de quin organisme es vol fer l’enviament i opcionalment, de quin any d’execució. L’organisme es seleccionarà de la llista d’organismes associats a l’usuari en qüestió. Una vegada executada la cerca, s’hauran de marcar els contractes que es volen trametre mitjançant la columna de selecció. L’indicador situat a la capçalera de la columna permet marcar/desmarcar de forma massiva. El botó ‘Trametre’ realitzarà l’enviament dels contractes triats.

Els contractes que es considera que no estan complerts son aquells en que :

  • No estan introduïts tots els lots que s’ha indicat en les dades inicials que té el contracte
  • No estan introduïdes totes les anualitats (en el cas de contractes plurianuals)
  • Falta adjuntar documents (pdf signat electrònicament) en el cas de que el contracte tingui lots que superin els llindars.