Les dades bàsiques del contracte, NO es poden modificar a posteriori d’haver-lo gravat. En cas d’equivocació, s’ha d’anul·lar el contracte i tornar-lo a crear. Això es degut a que en funció d’aquestes dades, la resta de la fitxa del contracte incorporarà unes dades o unes altres i les validacions poden variar:

  • Grup de contracte
  • Tipus de contracte
  • Organisme contractant
  • Número de lots
  • Unitat de Contractació
  • Any d’execució del contracte

Pel que fa al número de lots, en el registre tots els contractes tenen com a mínim un lot, per tant, per defecte sempre apareixerà un 1 com a número de lot. En el Registre Públic de Contractes no pot informar-se més de un adjudicatari per lot, per tant en el cas de que hi hagi més de un adjudicatari s’informarà sempre tants lots com adjudicataris.

En el cas de que el contracte tingui una execució de més de un any el camp “any d’execució del contracte” s’ha d’informar l’any d’inici de l’execució.

El camp “Unitat de contractació” no tindrà cap opció per triar dins del desplegable, a no ser que l’organisme contractant ho hagi demanat.
Per demanar tenir unitats de contractació cal enviar una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic registre_contractes.eco@gencat.cat