Per poder realitzar la càrrega de menors via Excel, es necessari descarregar-se el fitxer de la plantilla de càrrega que trobem a Càrrega de fitxers i emplenar tots els camps per a cada un dels contractes que s’introdueixen.

Es pot descarregar la plantilla en blanc amb només l’estructura de les columnes o es pot descarregar la plantilla per a un organisme contractant concret. En aquest cas t’apareixerà a l’arxiu emplenada la columna amb l’organisme contractant especificat, i a més en alguns camps es tindrà un desplegable amb els seus possibles valors.

A més hi ha disponible un fitxer Excel d’instruccions, on es descriuen tots els camps i es defineix la seva obligatorietat, també s’informen els codis a introduir per als camps en que es necessària la codificació del mateix.

Informació general

En el moment de carregar el fitxer, si es deixa marcat el “flag” de Càrrega amb tramesa a la JCCA, els contractes que es carreguin al sistema i no tinguin errors passaran directament a l’estat Junta Consultiva per a la seva validació.

Si realitzes la tramesa desmarcant el “flag”, els contractes també es carregaran al programa RCP, però en aquest cas, quedaran tots ells en estat Organisme contractant, i es necessari fer la seva tramesa a la Junta Consultiva.

En el cas  de càrregues de fitxers amb errors en les que també hi hagi  contractes  correctes, es recomanable esborrar els contractes ja carregats correctament del fitxer alhora de fer la següent càrrega amb les correccions. Si no es fa així, al tornar a intentar carregar els contractes correctes el sistema et donarà un missatge d’error dient que “No es pot modificar un contracte tramés a la JCCA”.

En l’apartat de resultat de les càrregues pots veure si la càrrega ha finalitzat o esta pendent d’executar-se (les càrregues de fins 200 línies es fan al moment), si el resultat de la càrrega es correcte o amb errors i els informes de resultats i d’errors.

En el cas que el resultat de la càrrega sigui “amb errors” pot ser que tots els contractes que hi havia al fitxer tinguin errors i per tant només hi haurà un informe d’errors o que hi hagi en el fitxer també contractes correctes. En aquest cas a més de l’informe d’errors hi haurà un informe de resultat que indiqui quins contractes del fitxer s’han pogut carregar correctament en el Registre Públic de Contractes.

En el cas  de càrregues de fitxers amb errors en les que també hi hagi  contractes  correctes, es recomanable esborrar els contractes ja carregats correctament del fitxer alhora de fer la següent càrrega amb les correccions. Si no es fa així, al tornar a intentar carregar els contractes correctes el sistema et donarà un missatge d’error dient que “No es pot modificar un contracte tramés a la JCCA”.

Alhora d’omplir les dades de la plantilla excel per fer la càrrega cal que tinguis en compte:

 • El camp “tipus de subministrament” només s’ha d’informar en el cas de contractes de subministraments
 • El camp “modalitat de determinació de preus” només s’ha d’informar en el cas de contractes de serveis
 • El camp “municipi de l’adjudicatari” s’ha d’omplir amb el codi INE (en el cas de que no conegueu el codi del municipi en qüestió hi ha un llistat amb tots els codis en la pestanya municipi del excel d’instruccions)
 • En el cas d’adjudicataris estrangers cal informar el país de l’adjudicatari i en el camp “municipi de l’adjudicatari” cal posar com a codi: 99999
 • Les dades del termini (en anys, mesos i dies) només son obligatòries en el cas de no informar la data de fi prevista d’execució del contracte.
Errors habituals en la càrrega de l’excel de menors
 • El camp Data liquidació és obligatori: Si s’ha indicat import de liquidació és obligatori informar també la data.
 • El Termini del lot i la Data de fi prevista són incoherents: per evitar problemes en el cas dels terminis el millor és posar la data inici execució i la data de fi o el termini però no les dues dates.
 • No es pot modificar un contracte validat per la JCCA: realment no és un error, simplement el contracte (o un contracte amb el mateix codi expedient) ja està informat, tramés i validat i, per tant, no es pot tornar a carregar.
 • L’execució del contracte ha d’iniciar-se i finalitzar en anys diferents: caldria mirar la plantilla en concret probablement per l’any d’execució del contracte que han posat i la resta de dates.
 • El camp País origen del producte és obligatori: fa referència a on s’ha fabricat i és obligatori només en el cas de contractes de subministrament 
 • No existeix el municipi informat: no s’ha informat un codi de municipi vàlid en la columna “Municipi de l’adjudicatari”. S’ha d’informar un codi del tipus 17061 dels incorporats a la pestanya Municipis de l’excel d’instruccions. 
 • NIF/CIF informat no és correcte: no deu tenir un format NIF/CIF.
 • Codi CPV incorrecte: cal revisar que no quedi cap espai en blanc al final del codi CPV.
 • El tipus de contracte té un valor invàlid: és possible que el camp tipus de contracte estigui en blanc o no estigui informat amb els valors indicats a les instruccions per emplenar el’excel de contractes menors.
 • L’import de licitació del contracte no pot ser inferior a l’import d’adjudicació sense IVA del lot: cal revisar els imports de licitació i adjudicació per verificar que no s’ha posat un import de licitació inferior al d’adjudicació en algun dels contractes de l’excel.
 • El camp TIPUS de l’Excel carregat no té cap dels formats permesos , ‘CODI’ o ‘CODI – Descripció: revisar que el camp tipus de contracte és un dels establerts a la plantilla (cal que segueixin segueixen les codificacions establertes a l’excel d’instruccions que es descarrega de l’eina)
 • El camp ADJUDICATARI PROVINCIA de l’excel carregat no té cap dels formats permesos, ‘CODI’ o ‘CODI – Descripció‘: els codis de província no són correctes (no segueixen les codificacions establertes a les instruccions) 
 • El camp ADJUDICATARI MUNICIPI no té el format 99999; no s’ha informat un codi de municipi vàlid en la columna “Municipi de l’adjudicatari”. S’ha d’informar un codi del tipus 17061. 
 • La suma dels imports d’adjudicació de les anualitats és inferior a l’import d’adjudicació del lot; cal tenir en compte que s’han de repartir els imports, de manera que la suma dels imports a les anualitats, coincideixin amb l’import de licitació informat. No s’ha de posar tot l’import licitat i adjudicat en la primera anualitat.
 • Any d’inici d’execució ha de coincidir amb l’any d’execució del contracte: cal tenir en compte que el problema no és amb l’adjudicació, sinó que l’any de la data inici execució ha de coincidir amb l’any de la columna any.
 • El NIF com a camp obligatori. en el cas d’autònoms, el NIF és el número de DNI de l’adjudicatari.

A tenir en compte (Recomanacions):

 • IVA de totes les factures que hi hagi per aquell contracte: la data liquidació és la data en que s’aprova el pagament de la darrera factura.
 • Pròrrogues: la càrrega de menors és per informar contractes menors, no pas pròrrogues. De fet els contractes menors no és poden prorrogar. Les pròrrogues s’informen individualment.
 • Per a pujar documents que pesen més del permès (10MB) cal dividir-los ja que no és possible comprimir-ho.