Què és?

Un registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de contractació.

Normativa:

 • Art. 328 Llei de contractes (antic art. 29 TRLCSP).
 • Art. 31 i annex 1 Reial Decret 817/2009.
 • Ordre ECO/47/2013 (versió modificada per Ordre ECO/294/2015).
 • Art. 13 + DA 8ª Llei 19/2014 de transparència.
 • Resolució 19.02.2016, sobre el contingut de l’extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l’article 29 TRLCSP.

L’obligació de comunicació de dades a tercers d’acord amb el que estableix l’art. 328 Llei de contractes (antic art. 29 TRLCSP) i la Resolució 19.02.2016, sobre el contingut de l’extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir amb l’antic art. 29 TRLCSP es fa mitjançant la comunicació de dades al RPC (art. 9 Ordre ECO/47/2013  i acord segon resolució de la Sindicatura de 19.02.2016).

 • A qui?
  1. Registre Estatal del Contractes del Sector Públic, gestionat pel Ministeri d’Hisenda (art. 339 Llei de contractes).
  2. Sindicatura de Comptes (art. 328 Llei de contractes).
 • Qui ho fa?

El Departament d’Economia, prèvia comunicació de dades per part dels ens locals i universitats al RPC.

 • Quines dades s’han de comunicar a la Sindicatura de Comptes a través del RPC?

Les que determina l’art. 328.1 i 328.2 de la Llei de contractes i l’acord primer de la resolució de la Sindicatura de 19.02.2016.